ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา หมู่ที่ ๔ นาโต๊ะเก็ม ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
884
29 มี.ค. 2559
162 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการสร้างฝายเสริมระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๑,๒ และหมู่ที่ ๗ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
893
29 มี.ค. 2559
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไสชั่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
889
25 มี.ค. 2559
164 รายงานการประชุมหัวหน้าราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
894
22 มี.ค. 2559
165 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
888
17 มี.ค. 2559
166 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (เลี้ยงไก่ไข่ และปลูกผักปลอดสารพิษ) หมู่ที่ ๖ ตำบลนา ดาวน์โหลดเอกสาร
908
17 มี.ค. 2559
167 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
883
17 มี.ค. 2559
168 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไสชั่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
888
11 มี.ค. 2559
169 ประกาศอำเภอย่านตาขาวประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไสชั่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
889
11 มี.ค. 2559
170 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
897
11 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49