ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า(เป็นลูกชิ้นเห็ด แหนมสม และน้ำเห็ด) ม.๒,๑๐ ต.ทุ่งค่าย(เกษตรกร ต.บ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
888
09 ธ.ค. 2558
292 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จัดจ้างกระชังเลี้ยงปลากะพงตามโครงการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง ม.๕-๙ ต.ทุ่งกระบือ (กลุ่มเลี้ยงปลากะพงในกระชัง ต.ทุ่งกระบือ) อำเภอย่านตาขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
905
08 ธ.ค. 2558
293 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการเลี้ยงปลากะพงในกะชัง ม.๕-๙ ต.ทุ่งกระบือ (กลุ่มเลี้ยงปลากะพงในกระชัง ดาวน์โหลดเอกสาร
902
08 ธ.ค. 2558
294 ประกาศอำเภอย่านตาขาว เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการเลี้ยงปลากะพงในกะชัง ม.๕ - ๙ ต.ทุ่งกระบือ (กลุ่มเลี้ยงปลากะพงในกระชัง ต.ทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
894
08 ธ.ค. 2558
295 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จัดจ้างกระชังเลี้ยงกุ้งก้ามกรามตามโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (กลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในกระชัง ต.ในควน) อำเภอย่านตาขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
909
08 ธ.ค. 2558
296 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จัดจ้างกระชังเลี้ยงกุ้งก้ามกรามตามโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (กลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในกระชัง ต.ในควน) อำเภอย่านตาขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
902
08 ธ.ค. 2558
297 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
890
08 ธ.ค. 2558
298 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ม.๗ ต.นาชุมเห็ด ตามโครงการตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ม.๕,๗ ต.นาชุมเห็ด (เกษตรกร ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว) อำเภอย่า ดาวน์โหลดเอกสาร
886
08 ธ.ค. 2558
299 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
886
08 ธ.ค. 2558
300 ประกาศอำเภอย่านตาขาว เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ม.๑ - ๖ ต.หนองบ่อ (เกษตรกร ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
894
08 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49