ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
898
01 ธ.ค. 2558
312 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์์พัฒนาหน้ามัสยิดบ้านหนองแห้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
886
01 ธ.ค. 2558
313 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายบ้านหนังก้อง หมูู่ที่ ๑ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
887
01 ธ.ค. 2558
314 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานด่าน-พิกุลทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
892
01 ธ.ค. 2558
315 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายของประชาชนบ้านสะพานด่าน หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
891
01 ธ.ค. 2558
316 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
925
30 พ.ย. 2558
317 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงเลี้ยงวัดโหละหาร หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
897
30 พ.ย. 2558
318 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
889
30 พ.ย. 2558
319 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
893
30 พ.ย. 2558
320 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
892
30 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49