เรื่องที่ทำกิน

รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
อ้างอิงจากวาระการประชุม

ณ ศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาว
-----------------------------------

๔.๕ รายชื่อราษฎรที่ยังไม่มีที่ดินทำกิน
ด้วย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ แจ้งว่า กรมป่าไม้ดำเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรครอบครองทำกินในเขตพื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแหลมกรวด และป่าครองบางผึ้ง ท้องที่ตำบลขนาน อำเภอเหนือครอง จังหวัดกระบี่ ที่กรมป่าไม้อนุญาตให้เอกชนเข้าทำประโยชน์และสิ้นสุดการอนุญาตแล้ว ให้จังหวัดที่ราษฎรยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรดังกล่าวต่อไป โดยจังหวัดตรังมีราษฎรตามบัญชีรายชื่อจำนวน ๒๓๙ ราย

ในการนี้จึงขอให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้
๑.ราษฎรตามบัญชีรายชื่อเป็นราษฎรมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภอในปัจจุบันหรือไม่
๒.ราษฎรดังกล่าว มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองและเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือไม่
มติที่ประชุม รับทราบ

มีชาวบ้าน ในย่านตาขาวไปลงชื่อขอที่ดินทำกิน โดยได้รับการแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน ให้เอาเอกสารไป ยื่น ร้านค้า สามแยกไฟแดงหน้าตลาด หลังป้อมจราจร และชาวบ้านแจ้งว่าผู้ใหญ่บ้านได้ไปประชุมมาที่อำเภอ
สงสัย มีการไปลงชื่อ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐ อยู่ด้วยเลย รือไม่มีหนังสือ รับรองของทางราชการเลย
จุดที่รับลงรายชื่อ แค่เป็น องค์การ การเกษตร อะไร นี่ เท่านั้น
ผมกลัว ว่า เขา จะมำรายชื่อเหล่านั้น เอาไปทำอะไร ต่อมิอะไรได้มากมาย กรณี ไม่บริสุทธิ์ใจ เพราะว่า ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน กับรูปถ่ายด้วย
รบกวน ด้วยครับ แค่สงสัย
โดยจังหวัดตรังมีราษฎรตามบัญชีรายชื่อจำนวน ๒๓๙ ราย

ในการนี้จึงขอให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้
๑.ราษฎรตามบัญชีรายชื่อเป็นราษฎรมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภอในปัจจุบันหรือไม่
๒.ราษฎรดังกล่าว มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองและเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือไม่
มติที่ประชุม รับทราบ

มติที่ประชุมให้ตรวจสอบกรณี239 รายนี้
แต่ ทาง ผู้ใหญ่บ้าน กลับแจ้งให้ไปลงชื่อขอที่ดินทำกิน แทน งง ๆๆ

1221mui ส่งเมล์ถึง 1221mui 118.173.136.231 [ วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 12:19 น. ]

เคยได้ยินเหมือนกันว่ามีการลงทะเบียนเพื่อขอที่ดินทำกินที่สถานีดับเพลิง และสอบถามไปยังกำนันตำบลทุ่งค่าย กำนันแจ้งว่าไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว
โดยคุณ ิบาส ส่งเมล์ถึง ิบาส 118.173.124.147 [ วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 11:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

ตามที่ท่านได้ถามข้อซักถามกรณีอำเภอให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอย่านตาขาวตรวจสอบ
รายชื่อราษฎรที่ยังไม่มีที่ดินทำกิน นั้น
อำเภอขอเรียนว่า อำเภอได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัดตรังว่า “สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ แจ้งว่า กรมป่าไม้ดำเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรครอบครองทำกินในเขตพื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแหลมกรวด และป่าคลองบางผึ้ง ท้องที่ตำบลขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ที่กรมป่าไม้อนุญาตให้เอกชนเข้าทำประโยชน์ และให้จังหวัดที่ราษฎรยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่แก้ไขปัญหาให้กับราษฎร สำหรับจังหวัดตรังมีราษฎรตามบัญชีรายชื่อจำนวน ๒๓๙ ราย ซึ่งในส่วนของอำเภอย่านตาขาว มีราษฎรที่ยังไม่มีที่ดินทำกิน และไปลงชื่อเพื่อขอที่ดินทำกินไว้จำนวน ๒๖ ราย ซึ่งบุคคลทั้ง ๒๖ ราย ได้เคยทำกินและทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นอยู่แล้ว แต่เนื่องจากสิ้นสุดการอนุญาต กรมป่าไม้จึงให้อำเภอตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าว ทั้ง ๒๖ รายชื่อ มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้หรือไม่
๑.ราษฎรตามบัญชีรายชื่อเป็นราษฎรมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภอในปัจจุบันหรือไม่
๒.ราษฎรดังกล่าว มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองและเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือไม่
บุคคลทั้ง ๒๖ รายชื่อที่อำเภอให้ดำเนินการตรวจสอบนั้น อำเภอได้แจ้งในวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และได้มีหนังสือแจ้งโดยตรงไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีราษฎรที่ลงชื่อและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ประกอบไปด้วย
ต.โพรงจระเข้ ม.๑ จำนวน ๑ ราย, ม.๓ จำนวน ๑ ราย, ม.๕ จำนวน ๑ ราย และ
ม.๗ จำนวน ๑ ราย
ต.ทุ่งกระบือ ม.๖ จำนวน ๓ ราย และ ม.๗ จำนวน ๑ ราย
ต.ในควน ม.๑ จำนวน ๑ ราย, ม.๖ จำนวน ๒ ราย, และ ม.๗ จำนวน ๕ ราย
ต.ย่านตาขาว ม.๒ จำนวน ๕ ราย
ต.ทุ่งค่าย ม.๕ จำนวน ๑ ราย, ม.๖ จำนวน ๑ ราย, และ ม.๗ จำนวน ๑ ราย
ต.หนองบ่อ ม.๒ จำนวน ๒ ราย
อำเภอขอเรียนว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ลงชื่อเพื่อขอที่ดินทำกินจำนวน ๒๖ ราย
เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติตามหนังสือของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง ที่แจ้งให้อำเภอดำเนินการตรวจสอบ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีการไปลงชื่อเพื่อขอที่ดินทำกินบริเวณสามแยกไฟแดงตามที่มีการแจ้ง และขอเรียนให้ทราบว่าทางราชการ(ที่ทำการปกครองอำเภอย่านตาขาว) ไม่ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบของการลงชื่อที่บริเวณสามแยกไฟแดงหน้าตลาด เนื่องจากไม่มีหนังสือแจ้งจากส่วนกลางหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สำหรับกรณีที่ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งให้ไปลงชื่อเพื่อขอที่ดินทำกินนั้น อาจจะเนื่องมาจากที่มีชาวบ้านไปสอบถามถึงกรณีที่มีการขอที่ดินทำกิน ผู้ใหญ่บ้าน จึงบอกว่ามีการดำเนินการดังกล่าวที่บริเวณสามแยกไฟแดง(มีการบอกเล่าต่อๆ กันมา)
แต่ขอเรียนให้ทราบว่าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ กรณีการตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ๒๖ ราย กับ เหตุการณ์การลงทะเบียนเพื่อยื่นคำร้องขอที่ดินทำกิน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกัน
โดยคุณ ปลัดสุภาพร พลายทอง(ผู้นำข้อมูลเข้าวาระการประชุม) ส่งเมล์ถึง ปลัดสุภาพร  พลายทอง(ผู้นำข้อมูลเข้าวาระการประชุม) 118.173.124.147 [ วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 12:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษร
 
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ